وبلاگ اخرین پست ها با ۳ ستون

شاهنامه فردوسی

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی   شاهنامه (کتاب شاهان) که ابوالقاسم فردوسی در اوایل سده ۱۱ میلادی آن را به پایان برد، نه تنها یک شاهکار ادبی به شمار می‌آید، بلکه کتابی است که در طول قرن‌ها شناساننده ایران و ایرانیان…

نامه نامور اثر دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

نامه نامور اثر دکتر محمد علی اسلامی ندوشن اثر بزرگی است که همهٔ‌ بخش‌های‌ برجستهٔ‌ شاهنامه‌ را در بر گرفته است. در وب سایت شخصی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در مورد نامه نامور چنین آمده است: خلاصه: شاهنامه‌ کتاب‌ اوّل‌…

موسیقی آوای نامورنامه

هنـر موسـیقی گستره‌ایسـت سرشـار از عشـق، دانـش و احسـاس کـه آدمیـان بـا آن بـه درک زیبایـی رسـیده و بـا یکدیگـر همسـویی را می‌آزماینـد. سـخنی از زبـان سـاز یـا نغمـه‌ی آوازی کـه بـر دل می‌نشـیند، شـورمندی، شـیدایی، غـم و انـدوه و…

آوای نامورنامه و دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

همه جای شاهنامه خوش است و آخرش خوشتر بـرای صـدور ّ مجـوز انتشـار آوای نامورنامـه، اداره‌ی ّ ِ ـف نامه محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسلامی، اجـازه‌ کتبـی مول نامـور، اسـتاد دکتـر محمد‌علـی اسلامی ندوشـن را نیز طلب می‌کـرد. کاری سـخت…

آوای نامورنامه

آوای نامورنامه، ۶۰ ساعت شـاهنامه شـنیداری  حاصـل پیوند دو سـه نکتـه‌ای است که به صورت سرگذشـتی کوتاه از گوشـه‌هایی از سرنوشـت خویـش تقدیم‌تـان کردم. شـنوندگان عزیـز شـاهنامه آنچـه خواهیـد شـنید خوانش متـن شـاهنامه حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی اسـت کـه البته نه…

زندگینامه سید محمدرضا رضوی خالق اثر آوای نامورنامه

  سید محمدرضا رضوی حود را چنین معرفی می کند: بـا افتخـار می‌گویـم،‌ معلـم ادبیـات فارسـی هسـتم. بیش از سـی سـال بـا عشـق تدریـس کـرده‌ام. البتـه، چنـد سـالابتدایـی تدریـس رسـمیم معلـم ریاضـی بـودم. مهـرورزی به فرهنـگ و ادب ایـران زمیـن…
فهرست